دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

پویش هم کتاب - فرصتی برای اهدای کتاب
شنبه، 20 آبان 1402
پویش جمع آوری کتاب های کنکوری نودانشجویان و اهدا به دانش آموزان نیازمند.
از نودانشجویان تقاضا میشود تا 25 آبان ماه برای همکاری در این طرح خیرخواهانه به دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه واقع در حوزه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.