دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / روسای دانشگاه از ابتدا تاکنون

روسای دانشگاه از ابتدا تاکنون

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: h.shekofteh@ujiroft.ac.ir
تخصص : فیزیک و حفاظت خاک
دوره مسئولیت: آذرماه 1400-تاکنون
گروه : علوم خاک
شماره تماس داخلی : 100
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: msmokhtari@ujiroft.ac.ir
تخصص : ژنتیک و اصلاح دام
دوره مسئولیت: مهر 1399-آبان 1400
گروه : علوم دامی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: shapourkouhestani@yahoo.com
تخصص : آبیاری و زهکشی
دوره مسئولیت: اردیبهشت ماه 1382-مردادماه 1389 و فروردین ماه 1396-آبان ماه 1399
گروه : مهندسی آب
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص : شیمی و حاصلخیزی خاک
دوره مسئولیت: مرداد ماه 1389-فروردین ماه 1396
گروه : علوم خاک
دوره مسئولیت: مهرماه 1376-اردیبهشت ماه 1382
آدرس پست الکترونیکی: radfar@uk.ac.ir
تخصص : پاتوبیولوژی
دوره مسئولیت: شهریورماه 1367-شهریورماه 1368 و شهریورماه 1375- مهر ماه 1376
دوره مسئولیت: شهریور ماه 1369-شهریورماه 1374
دوره مسئولیت: شهریور ماه 1368-شهریورماه 1369