دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مشاوران رئیس دانشگاه

مشاوران رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: bparsam@ujiroft.ac.ir
تخصص : زراعت- اگرواکولوژی
سمت: مشاور رئیس در امور زنان و خانواده
گروه : زراعت
شماره داخلی: 211
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: k_afzali2007@yahoo.com
تخصص : جغرافیا
سمت: مشاور رئیس در امور رفاهی
گروه : جغرافیا
شماره تلفن داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: bparsam@ujiroft.ac.ir
تخصص : شیمی
سمت: مشاور رئیس در امور بین الملل
گروه : شیمی
شماره داخلی: 180