دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

فاطمه شهدادی
سمت مدیر فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس -
آدرس پست الکترونیکی fatemeh.shahdadi@gmail.com
داخلی -
دورنگار -
شماره تماس داخلی -