دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

راضیه سادات رضوی
سمت سرپرست گروه امور شاهد و ایثارگر
شماره تماس -
آدرس پست الکترونیکی -
داخلی 183
دورنگار -
شماره تماس داخلی -