رویدادها

تصویر رویداد
اردوی معرفی شهرستان جیرفت برای دانشجویان جدید الورود برگزار شد.
تصویر رویداد
کارگاه اموزشی "آشنایی با نظام اداری و استخدامی" ویژه فرزندان شاهد شاغل در دستگاه های اداری در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
تصویر رویداد
کارگاه انگیزشی نقش خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی دانش بنیان با استقبال ویژه دانشجویان در دانشگاه جیرفت برگزار شد.