دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

امید شریفی
مرتبه علمی استادیار
تخصص توسعه و ترویج کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آدرس پست الکترونیکی sharifi_o@yahoo.com
شماره تماس داخلی 200