دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)
دوشنبه، 21 آذر 1401
هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)9 و 10 اسفند 1401، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت برگزار می شود
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت