دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

بازدید رئیس دانشگاه از محل برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
پنجشنبه، 22 دی 1401
دکتر حسین شکفته رئیس دانشگاه جیرفت روز سه شنبه مورخ 1401/10/20 به همراه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حوزه امتحانی دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دکتر حسین شکفته رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از عوامل اجرائی برگزارکنندگان امتحانات بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و ایجاد نظم و آرامش تأکید کرد.

رئیس دانشگاه در این بازدید با دانشجویان، اساتید حاضر در جلسه و عوامل اجرایی آموزش صمیمانه گفت و گو کرد و از روند برگزاری امتحان مطلع گردید و در پایان بازدید برای آن ها آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.