دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

دانشگاه جیرفت با همکاری انجمن علمی باستان شناسی ایران سلسله نشست‌های علمی «مروری بر بررسی‌های باستان‌شناسی استان کرمان» را برگزار خواهند کرد.
پنجشنبه، 23 دی 1400
در این سلسله نشست‌ها تمامی بررسی های باستان شناسی صورت گرفته در استان کرمان توسط سرپرستان این بررسیها به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

این نشست‌ها با دبیری علمی آقای دکتر میثم شهسواری،26 سخنرانی طی چهار ماه در قالب چهار دور ارایه خواهد شد. نخستین دور از این سلسله نشست‌ها در تاریخ‌های 6 تا 8 آذر و 6 دیماه 1400 با سخنرانی‌هایی درباره حوضه فرهنگی هلیل‌رود برگزار خواهد شد. پس از آن، دور دوم نشست‌ها در 7 و 8 دیماه و 2 بهمن 1400 به حوضه کویر لوت اختصاص خواهد داشت. دوم سوم از این سلسله نشست‌ها در 3 و 4 بهمن 1400 درباره حوضه کویر درانجیر خواهد بود و آخرین دور از آن، در تاریخ 2 اسفند 1400 با سخنرانی‌هایی درباره حوضه سیرجان ـ ابرقو به اتمام خواهد رسید.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت