دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / اعضاء هیأت رئیسه

اعضاء هیأت رئیسه

مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: h.shekofteh@ujiroft.ac.i
تخصص : فیزیک و حفاظت خاک
سمت: رئیس دانشگاه
گروه : علوم خاک
شماره تماس داخلی : 101
مرتبه علمی:
آدرس پست الکترونیکی:
تخصص :
سمت: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
گروه : -
شماره تماس داخلی : -
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: omid.esmaeilipour@ujiroft.ac.ir
تخصص : تغذیه طیور
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
گروه : علوم دامی
شماره داخلی: 200
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی: mabrazandeh@gmail.com
تخصص : ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سمت: معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه
گروه : علوم دامی
شماره تماس داخلی : 227
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: zamani@ujiroft.ac.ir
تخصص : فیزیک و حفاظت خاک
سمت: رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
گروه : علوم و مهندسی خاک
شماره تماس داخلی : 105
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: sanjari@ujiroft.ac.ir
تخصص : پیدایش و رده بندی خاک
سمت: معاون دانشجویی
گروه : علوم خاک
شماره تماس داخلی : 400