معرفی

راضیه سادات رضوی
سمت سرپرست گروه امور شاهد و ایثارگر
شماره تماس -
آدرس پست الکترونیکی -
داخلی 183
دورنگار -
شماره تماس داخلی -
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جیرفت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1387 تأسیس شده و خانم مهندس رستمی نسب ، خانم دکتر مقبلی در آن توفیق خدمت داشته‌اند و گام های موثری در خصوص تامین بانک اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر اقدامات موثری برداشته شده است .از نظر تغییرات در جامعه هدف نیز تا کنون چهار موج تغییر به قرار ذیل ایجاد شده است :  
1- دانشجویان دوره انقلاب و جنگ که به طور معمول وارد دانشگاه شده بودند .
2- رزمندگان ، آزادگان جانبازان و دیگر ایثارگرانی که در طول جنگ و بعد از آن وارد دانشگاه شدند .
3- فرزندان شهدا
4- فرزندان آزادگان و جانبازان