شرح وظایف

اهداف و ماموریتها :  
1- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر  
2- تشکیل گروه های درسی  
3- تهیه فیلم های آموزشی  
4- فراهم نمودن امکانات سمعی بصری مورد نیاز  
5- تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی  
6- برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی ، فرهنگی – فوق برنامه  
7- پیگیری امور رفاهی ایثارگران و تدارکات امکانات لازم  
8- تهیه گزارش عملکرد سالانه و پیشنهاد اعتبار مربوط و فعالیت برای جذب امکانات و کمک های مالی از نهادهای زیربط
وظایف رسمی :    
الف ) تهیه طرحهای لازم به منظور تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق تشکیل کلاسهای تقویتی و گروه های درسی با کمک اساتید و دانشجویان .  
ب ) ارائه خدمات کمک آموزشی شامل تکثیر و انتشار جزوات مورد نیاز ، تهیه فیلمهای آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر .  
ج ) ارزیابی کلاسها و دوره های تقویتی و همکاری با معاونت آموزشی به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر .  
د ) سفرهای زیارتی و سیاحتی ، برگزاری سمینارها و مسابقات در زمینه های علمی ، فرهنگی و هنری .
  وظایف غیر رسمی :    
1- رسیدگی به مشکلات غیر آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر .  
2- شرکت در گردهمایی های مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر .  
3- ارتباط با بنیاد شهید و امور ایثارگران .  
4- همکاری با معاونت آموزشی و دانشجویی در خصوص رفع مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر .  
5- تلاش در جهت بسط و تعمیق فرهنگ شهادت و ایثار .  
6- تلاش در جهت ارتقاء روحیه اعتماد به نفس و خود اتکایی دانشجویان شاهد و ایثارگر .  
7- شرکت در جلسات کمیسیون موارد خاص ، کمیته منتخب و شورای آموزشی دانشگاه .