خدمات

مشاوره:
- مشاوره و راهنمایی تهیه و تنظیم طرح کسب و کار
- مشاوره بازاریابی

فضا و امکانات:
- تخصیص فضای اداری و فضای کارگاهی برای واحدهای فناور
- فراهم آوردن امکانات اداری از قبیل میز ریال صندلی، نوشت‌افزار و فضای جلسه

کارگاه و آزمایشگاه:
- بازسازی و تجهیز 300 متر مربع فضای کارگاهی در ایستگاه تحقیقاتی شهیدبهشتی دانشگاه جیرفت واقع در دولت‌آباد
- فراهم کردن اماکان استفاده از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه جیرفت برای استفاده واحدهای فناور

تسهیلات مالی:
- معرفی واحدهای فناور به پارک علم و فناوری و صندوق حمایت از واحدهای فناور جهت بهره‌مندی از تسهیلات