پذیرش

شرایط پذیرش:
• داشتن ایده محوری روشن و مشخص.
• نوآورانه بودن محصول یا خدمت پیشنهادی.
• ارائه برنامه کاری متکی بر شناخت بازار .
• معرفی تیم کاری توانمند و مرتبط با زمینه فعالیت.

موارد عدم پذیرش:
• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آن‌ها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
• شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل 2 نفر کارشناس تمام‌وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده‌محورى باشند.
• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده‌محورى آن‌ها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
• شرکت‌هایی که نتوانند موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را مبنی بر بلااشکال بودن سهام‌داری عضو هیئت‌علمی، ارائه نمایند.

مراحل پذیرش:
• ارائه درخواست
• بررسی درخواست در شورای مرکز رشد
• پذیرش در مرکز رشد در صورت تصویب شورا

سامانه آنلاین ثبت ایده