دانشگاه جیرفت / دانشگاه / مرکز رشد / واحدهای مستقر / واحدهای مستقر در مرحله رشد

واحدهای مستقر در مرحله رشد

1- شرکت هامین شیمی هلیل‌رود با ایده تولید ترکیبات کودی افزایش دهنده رشد و القاء کننده مقاومت بر علیه بیماری‌ها و آفات در گلخانه‌ای و مزرعه‌ای با استفاده از مخلوط اسیدهای آلی، ارگانوسیلیکون‌ها و روغن‌های گیاهی باشماره ثبتی 3317
2- شرکت فناور همیار هوشمند کشاورزی هلیل رود (دریس)با شماره ثبتی 3357