مدیر امور مالی

حسین مشایخی
مرتبه علمی -
تخصص -
سمت مدیر امور مالی
آدرس پست الکترونیکی
دورنگار 034-43347704
شماره تماس داخلی 156
اداره دریافت، پرداخت و تنظیم حساب‌ها
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی -----
سمت رییس اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حساب‌ها
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 157
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس دفترداری و تنظیم حساب‌ها
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
مدرک تحصیلی -----
رشته تحصیلی -----
سمت حسابدار و امین اموال
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 158
مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس امور مالی
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207
اداره اسناد، اعتبارات و تعهدات
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت رئیس اداره اسناد، اعتبارات و تعهدات
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 119
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی حسابداری
سمت کارشناس امور مالی
آدرس پست الکترونیکی -
شماره تماس داخلی 207