ریاست دانشکده

رضا صحت‌منش
مرتبه علمی دانشیار
تخصص دکتری تخصصی تاریخ
گروه تاریخ
سمت رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آدرس پست الکترونیکی Rsm.hist@gmail.com
شماره تماس داخلی 267