مدیریت امور دانشجویی

قباد جلالی
سمت: مدیر امور دانشجویی
تحصیلات: دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
ایمیل : ghobad.jalali@yahoo.com
شماره تماس: -
داخلی: 402
دورنگار: -