مدیریت امور پژوهش و فناوری

امیررضا امیرمیجانی
مرتبه علمی استادیار
تخصص قارچ شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان
گروه گیاهپزشکی
سمت عضو هیئت علمی
آدرس پست الکترونیکی ar.amirmijani@ujiroft.ac.ir, ar_amirmijani@yahoo.com
شماره تماس داخلی -