دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی / گروه علوم و مهندسی محیط زیست

گروه علوم و مهندسی محیط زیست


معرفی گروه مهدسی محیط زیست

رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه اقتصادی و صنعتی و افزایش مصرف منابع در دهه‌های اخیر موجب بروز مشکلات متعدد محیط زیستی در جهان شده است. کاهش تنوع زیستی، تخریب جنگل‌ها و پوشش گیاهی، فرسایش خاک، آلودگی آب، خاک و هوا، افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییر اقلیم از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در کشور هستند. لذا راهبرد حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار یک هدف اساسی برای بهبود و حفظ شاخص‌های زندگی بشر است. استفاده از علوم و فناوری‌های مختلف در زمینه ارزیابی و مدیریت پایدار منابع تجدیدشونده و غیرقابل تجدید می‌تواند به کاهش و یا حل مشکلات زیست محیطی کمک نماید. حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی برای بهبود شرایط زندگی انسان یک هدف اساسی است. برای نیل به این هدف، افزایش علوم و دانش محیط زیست با تدوین و ارائه دوره‌های آموزشی جامع و کارآمد ضروری است. در این راستا، علوم و مهندسی محیط زیست با رویکرد بین‎رشته‌ای سعی در شناخت مسائل محیط زیستی و برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات لازم برای رفع آنها است.