ریاست دانشکده

علی آذره
مرتبه علمی دانشیار
تخصص آمایش سرزمین، RS و .GIS
گروه جغرافیا
سمت رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آدرس پست الکترونیکی Aliazareh@ujiroft.ac.ir
شماره تماس داخلی 267