" قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه جیرفت"
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت می شود از تاریخ 04/07/1400 لغایت 14/07/1400 از ساعت 8 الی 13 طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی به آدرس استان کرمان- شهرستان جیرفت- کیلومتر 8 بزرگراه خلیج فارس- دانشگاه جیرفت – مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه مراجعه فرمایید.