قابل توجه دانشجویان گرامی؛ تکمیل پرسشنامه های سلامت جسم و سلامت روان از طریق لینک زیر الزامی است.
به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و جدید الورود دانشگاه جیرفت می رساند تکمیل پرسشنامه های سلامت جسم و سلامت روان از طریق لینک زیر الزامی است؛ بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل پرسشنامه ها به عهده دانشجو می باشد.

 

لینک کارنامه سلامت روان دانشجویان:http://portal.saorg.ir/mentalhealth      

 

لینک کارنامه سلامت جسم دانشجویان:http://portal.saorg.ir/physicalhealth     

 

                                                                                         (معاونت دانشجویی مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه)