اطلاعیه نحوه دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان پسر ورودی سال 1399
اطلاعیه نحوه دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان پسر ورودی سال 1399