اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون سراسری دانشگاه جیرفت سال 1399
ﺿــﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾــﮏ و آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺑــﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘــﺮم، ﺑــﻪ اﻃــﻼع ﻣــﯽ رﺳــﺎﻧﺪ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم و ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﻣــﺪارک اﯾــﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻏﯿﺮ ﺣﻀـﻮری ﺑـﻮده و ﺑﺼـﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ و ﭘﺴـﺘﯽ ﻃـﯽ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 برای دانلود اطلاعیه کلیک نمایید 
 
 
برای دانلود جداول مدارک لازم ثبت نام  به لینک های زیر مراجعه نمایید  
 
جدول شماره یک 
 
جدول شماره دو 
 
جدول  شماره سه  
 
برای دانلود فرم های ثبت نام به لینک های زیر مراجعه کنید 

فرم شماره یک 
 

فرم شماره چهار 
 
فرم شماره پنج
 
فرم شماره 602 
 
 
برای دانلود دستور العمل ثبت نام کلیک نمایید