اطلاعیه شماره 4 تحویل وسایل خوابگاه دانشگاه جیرفت
ضمن آرزوی سلامتی برای شما دانشجویان عزیز، با توجه شروع سال تحصیلی جدید و لزوم انجام امورات مربوط به تنظیف و ضدعفونی خوابگاه های دانشجویی به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تمامی دانشجویانی که تا کنون لیست وسایل خود را در سامانه سماد اعلام ننموده اند بایستی طبق فرمت ذکر شده در صفحه دوم و سوم این اطلاعیه لیست وسایل خود را در سامانه مذکور وارد نمایند