مسعود رودباری
سمت: کارشناس مسئول کانون‌های مذهبی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 106
دورنگار: -
حمید نیک‌نفس دهقانی
سمت: کارشناس انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: 119
دورنگار: -