مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / حوزه ریاست / مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
مسلم بسیج
سمت: مدیر فرهنگی و اجتماعی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: moslembasij[at]ujiroft.ac.ir
داخلی: -
دورنگار: -