مناقصه و مزایده

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / مناقصه‌ها و مزایده‌ها
دانلود اوراق مزایده اراضی کشاورزی
قرارداد زمین
شرایط مزایده
درخواست شرکت در مزایده
نقشه

دانلود فرم‌ها و قراداد خدمات طبخ و توزیع غذای دانشجویی

دانلود فرم‌ها و قرادادهای تنظیف اماکن دانشگاه

آگهی مناقصات تنظیف اماکن دانشگاه