مدیریت اداره تربیت بدنی

کرامت نژادافضلی
سمت: مسئول اداره تربیت بدنی
شماره تماس: -
آدرس پست الکترونیکی: -
داخلی: -
دورنگار: -

آیین نامه مرکز تندرستی

آیین نامه عمومی مسابقات ورزشی

آیین نامه انجمن علمی، دانشجویی ورزشی

آیین نامه شورای ورزشی

آیین نامه تشکیل انجمن ورزشی

قوانین و استانداردهای ورزشی

راهنمای فنی المپیاد ورزشی - دانشجویی

راهنمای فنی المپیاد ورزشی - دانشجویی