کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

دانشگاه جیرفت / دانشگاه / معاونت‌ها / معاونت آموزشی و پژوهشی / کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی