آزمایشگاه مرکزی

 
  معرفی
  با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقات و آزمایشگاهی تخصیص می­‌یابد، لذا آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته موردنیاز گرو‌‌ه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره‌­وری بهینه از امکانات موجود، صرفه‌­جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیرضروری، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه­‌ها و تجهیزات وجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضاء هیأت علمی و محققان به امکانات پژوهشی تأسیس گردید. 
مجتمع آزمایشگاه‌های دانشکده علوم پایه
مجتمع آزمایشگاه‌های دانشکده کشاورزی
فرم تعهد برای انجام فعالیت در مجتمع آزمایشگاه‌های دانشگاه جیرفت
فرم ویژه متقاضیان و محققان خارج از دانشگاه جیرفت جهت استفاده ا ز خدمات آزمایشگاهی یا کارگاهی
فرم ویژه متقاضیان و محققان داخل دانشگاه جیرفت جهت استفاده ا ز خدمات آزمایشگاهی یا کارگاهی
فرم ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه جیرفت جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی یا کارگاهی خارج از گروه
آیین نامه آزمایشگاه مرکزی
نظام‌نامه شاعا
اصول ایمنی کار در آزمایشگاه
حدود مجاز مواجه شغلی
دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی. سلامت و محیط زیست آزمایشگاه و کارگاه
دستورالعمل شرایط و ویژگی‌های انبارهای مواد شیمیایی و سموم
راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی
بررسی سیستم‌های مختلف جهت استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های عضو شبکه شاعا
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکنری تخصصی شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه: علوم و مهندسی خاک
سمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی و مدیر گروه علوم خاک
آدرس پست الکترونیکی: -
شماره تماس داخلی: -