نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
استعلام عمومی بیمه های تکمیلی، عمر و حوادث و آتش سوزی دانشگاه جیرفت
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق استعلام عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به استعلام قرارداد بیمه های تکمیلی درمان پرسنل ، بیمه عمر و حوادث پرسنل ، بیمه حوادث دانشجویی و بیمه آتش سوزی ساختمان و تجهیزات در سال تحصیلی 1401-1400 اقدام نماید. شرکت های بیمه ای واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی https://setadiran.ir مراجعه نموده و اقدام به شرکت در استعلام با شماره نیاز (1100090918000020) نمایند.
 دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق استعلام عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به استعلام قرارداد بیمه های تکمیلی درمان پرسنل ، بیمه عمر و حوادث پرسنل ، بیمه حوادث دانشجویی و بیمه آتش سوزی ساختمان و تجهیزات در سال تحصیلی 1401-1400 اقدام نماید. شرکت های بیمه ای واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی https://setadiran.ir مراجعه نموده و اقدام به شرکت در استعلام با شماره نیاز (1100090918000020) نمایند.

آخرین مهلت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :  ساعت 18 مورخ 1400/08/11
تلفن پاسخگویی در ساعات اداری : 41233153
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر