نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه جیرفت در سال تحصیلی 1401-1400
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه در سال تحصیلی 1401-1400 اقدام نماید. شرکت های واجدالشرایط می توانند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی https://setadiran.ir مراجعه نموده و اقدام به شرکت در مناقصه با شماره فراخوان

(2000090918000009) نمایند. 
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد :  ساعت 18 مورخ 1400/08/01
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :  ساعت 18 مورخ 1400/08/11
ضمنا ضمانت نامه های بانکی تا قبل از جلسه بازگشایی تحویل مدیریت امور مالی دانشگاه گردد.
شماره اقتصادی:411391865937
شناسه ملی: 14003183763
تلفن پاسخگویی در ساعات اداری : 41233153
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر