نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به اجاره اراضی کشاورزی سال 1400 دانشگاه(تعداد 59 قطعه) اقدام نماید.
دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به اجاره اراضی کشاورزی سال 1400 دانشگاه(تعداد 59 قطعه) اقدام نماید.

دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به اجاره اراضی کشاورزی سال 1400 دانشگاه(تعداد 59 قطعه) اقدام نماید.اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط می توانند ضمن ثبتنام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس الکترونیکی https://setadiran.ir مراجعه نموده و اقدام به شرکت در مزایده اجاره با شماره(5000090918000002) نمایند.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :  ساعت 18 مورخ 1400/05/12

ضمنا ضمانت نامه های بانکی تا قبل از جلسه بازگشایی تحویل مدیریت امور مالی دانشگاه گردد.

شماره اقتصادی:411391865937

شناسه ملی: 14003183763

تلفن پاسخگویی مزایده در ساعات اداری 
 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت
 
*نام
ایمیل
*نظر