نمایش خبر

دانشگاه جیرفت / نمایش خبر
تمدید مهلت ثبت وام های دانشجویی
دانشجویان متقاضی می توانند تا تاریخ 1400/03/20 مستندات و مدارک خود را پس از اسکن، به آدرس refahiuj@gmail.com ارسال نمایند.

"با توجه به تمدید مهلت ثبت وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399، دانشجویان متقاضی می توانند تا تاریخ 1400/03/20 مستندات و مدارک خود را پس از اسکن، به آدرس refahiuj@gmail.com ارسال نمایند. ضمنا" ارسال اصل مدارک به دانشگاه نیز الزامی است."

 
*نام
ایمیل
*نظر