موقعیت دانشگاه
امروز : دوشنبه 2 اسفند 1395 / 10:16 / به وقت تهران


موقعیت دانشگاه نسبت به شهر جیرفت                                              موقعیت شهر جیرفت نسبت به مرکز استان (کرمان)