موقعیت دانشگاه
امروز : جمعه 1 بهمن 1395 / 19:33 / به وقت تهران


موقعیت دانشگاه نسبت به شهر جیرفت                                              موقعیت شهر جیرفت نسبت به مرکز استان (کرمان)