ریاست
امروز : دوشنبه 2 اسفند 1395 / 10:18 / به وقت تهران

نام و نام خانوادگی: دکتر ناصر برومند

 

سمترئیس دانشگاه

تحصيلات:  دکترای تخصصی خاکشناسی - دانشگاه تهران

مرتبه علمي: دانشیار

زمینه های تحقیقاتی:

- سینتیک آزادسازی عناصر در خاک

- تغذیه گیاهان زراعی و باغی

- تاثیر مواد آلی بر آزادسازی عناصر و جذب بوسیله گیاه

- تاثیر تنش های محیطی بر خواص کمی و کیفی گیاه

شماره تماس03443347070

داخلي:  200

دورنگار:  03443347065
آدرس پست الكترونيكي:  chancellor@ujiroft.ac.ir