مسئول روابط عمومی
امروز : جمعه 1 بهمن 1395 / 19:31 / به وقت تهران
نام: محمد
نام خانوادگی: صفی زاده
سمت: مسئول روابط عمومی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: روان شناسی عمومی
داخلی: 208
دورنگار: 03483260065
آدرس پست الکترونیکی: 
msefizadeh@yahoo.com         ،          publicrelation.uj@gmail.com