مدیریت امور اداری و پشتیبانی
امروز : دوشنبه 2 اسفند 1395 / 10:16 / به وقت تهران


 

نام و نام خانوادگی : رضا ابراهیمی

 سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

 تحصیلات: 

 مرتبه علمی:

شماره تلفن تماس:   3 - 03443347061

شماره داخلی: 203

دورنگار :   03443347065

پست الکترونیکی: